บริการวางแผน และ จัดหาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

บริการวางแผน และ จัดหาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือ แหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจทั้งจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบวงเงินสินเชื่อระยะสั้นสำหรับใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน หรือ วงเงินสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อการก่อสร้าง หรือ การพัฒนาโครงการ โดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

FIN8 GROUP จะให้บริการการบริการวางแผนแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20,000,000 บาท ขึ้นไป ครอบคลุมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจการเกษตร, ธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจคมนาคม ธุรกิจผลิตเครื่องจักร, ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ธุรกิจอาหารแปรรูป, ธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

บริการวางแผน

ในการทำงาน เราจะแนะนำแหล่งเงินทุน ประเภทของเงินทุน และ ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยจะประเมินตัวเลขความต้องการของเงิน จำนวนเงินที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจุดเด่นของโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ และ วิธีการแก้ไขหรือลดจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างรอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนถาวร และ สามารถชำระหนี้ หรือ ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ตามที่ประเมินไว้ได้

สำหรับประเภทของวงเงินที่ Fin8 ดำเนินการจัดหาให้แก่ธุรกิจ โดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จะประกอบไปด้วย

 1. เงินหมุนเวียนระยะสั้น:
  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อซื้อวัตถุดิบ สินค้า ลงทุนในลูกหนี้การค้า ทั้งวงเงินในประเทศ และ วงเงินเพื่อส่งออก โดยวงเงินประเภทนี้มีอายุ 1 ปี ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) วงเงินแฟคตอริ่ง วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต วงเงิน LC, TR วงเงิน DLC วงเงินหนังสือค้ำประกัน (LG) วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Contract) เป็นต้น
 2. เงินสินเชื่อระยะยาว:
  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ขยายปรับปรุงโรงงาน พัฒนาโครงการ หรือ ซื้อเครื่องจักร วงเงินประเภทนี้มีอายุตั้งแต่ 1-10 ปี อาทิเช่น วงเงินสินเชื่อระยาว วงเงินลิสซิ่ง เป็นต้น

แผนการดำเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะทำช่วงกรอบระยะเวลา 1-5 ปี โดยแผนธุรกิจจะทำการวิเคราะห์ธุรกิจ หรือ โครงการในมิติต่างๆซึ่งมีเนื้อหาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ทีมผู้บริหาร วิเคราะห์ด้านการดำเนินงาน วิเคราะห์ด้านการตลาด และทางด้านการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น วิเคราะห์คู่แข่งขัน วิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

บริการวางแผน

จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น จากหุ้นส่วน ผู้ร่วมลงทุน หรือ กองทุนต่างๆทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมไปถึงเพื่อการนำเสนอข้อมูลเพื่อยื่นเสนอขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ อาทิเช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง บริษัทแฟคตอริ่ง เป็นต้น

แผนธุรกิจจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังนี้

 1. บทสรุปผู้บริหาร : 
  เป็นการสรุปเกี่ยวกับลักษณะกิจการหรือโครงการโดยย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการ และผลตอบแทนที่ได้รับ โดยมุ่งชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น ข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อชักจูงให้เกิดความสนใจอ่านเนื้อหาในรายละเอียด
 2. วัตถุประสงค์ในการเสนอแผน: 
  แสดงถึงที่มาและความจำเป็นซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำแผนธุรกิจ ว่าต้องการระดมทุนหรือขอสินเชื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยมีต้นทุนโครงการ และ แผนการชำระเงินอย่างไร
 3. ข้อมูลบริษัท และ ข้อมูลประวัติของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) : 
  ข้อมูลส่วนนี้จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของบริษัท บริษัทในเครือ และ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวโน้ม ทิศทาง และ ความมั่นคงของบริษัท
 4. รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ : 
  หัวข้อนี้จะแสดงรายละเอียดในกระบวนการในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการผลิต/การบริการ และ ความเพียงพอของวัตถุดิบ/กำลังคน นโยบายทางการค้า การทำการตลาด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและแนวทางการทำการตลาด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประเมินถึงความเป็นไปได้หรือความสอดคล้องกับตัวเลขทางการเงินที่ได้ประมาณการไว้ อาทิเช่น รายได้ ต้นทุน กำไร ว่ามีความสมเหตุสมผลและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด
 5. วิเคราะห์อุตสาหกรรม และ คู่แข่งขัน : 
  เป็นการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมนั้นมีโครงสร้างแบบผูกขาด กึ่งผูกขาด หรือแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะมีความสำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้า นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมช่วงวงจรชีวิตของอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม และคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจได้
 6. วิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis): 
  เป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ๆ ก็คือปัจจัยภายในองค์กร และ ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
 7. ประมาณการทางการเงินและการลงทุน : 
  เป็นการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินของการดำเนินธุรกิจ ที่ได้ประเมินหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยทั่วไปจัดทำเป็นรายปี ระยะเวลา 3- 5 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของธุรกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ หรือการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน
บริการวางแผน

ทำไมจึงต้องจัดทำแผนธุรกิจให้สถาบันการเงิน หรือ นักลงทุน

การมีแผนธุรกิจเป็นการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะนั่นหมายถึงความมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และช่วยให้ผู้รับฟังแผนได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

Similar Posts