" เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ สานฝันของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้น ด้วยสินเชื่อที่ดิน / ที่นา "

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ดิน/ที่นา

บุคคลธรรมดา (Layman)

  • มีอาชีพ / รายได้ สามารถตรวจสอบได้
  • อายุ  20 – 65 ปี
  • สัญชาติ ไทย

เจ้าของกิจการ (Self-Employed)

  • รายได้ ต่อเดือน 20,000 บาท
  • อายุ  20 – 65 ปี
  • อายุการทำงาน/กิจการ 2 ปี ขึ้นไป
  • สัญชาติ ไทย

คุณสมบัติของ CAL LEASING

– อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*
– ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
– คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
– อนุมัติภายใน 3 วัน
– ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 3 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา สินเชื่อที่ดิน / ที่นา

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. โฉนดที่ดิน  (นส.3, นส.4) (ตัวจริง)
3. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)

เจ้าของกิจการ

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. โฉนดที่ดิน  (นส.3, นส.4) (ตัวจริง)
4. สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ต่อปี)

บุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ย*เริ่มต้น 1.10% ต่อเดือน

เจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย*เริ่มต้น 1.10% ต่อเดือน

2. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมค่าบริการ
   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมรายปี   ไม่มี

ค่าบริการและค่าปรับ

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
    ค่าอากรแสตมป์   ไม่มี
    ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต   ไม่มี
    ค่าใช้จ่ายในการโทรทวงถามหนี้   ไม่มี

3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการชำระ

                           ค่าชำระค่าบริการ
 ชำระที่เคาน์เตอร์ของบริษัทฯ   ไม่มี
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  15-20 บาท/ครั้ง
 หักชำระผ่านบัญชีธนาคาร  15-20 บาท/ครั้ง
ชำระที่จุดบริการชำระ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส โลตัส อื่นๆ)  10-20 บาท/ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนค่าบริการ
   ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  10 บาท/กิโลเมตร ( เริ่มตั้งแต่ค้าง 3 งวดขึ้นไป )
   ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน  ไม่มี
   ค่าออกบัตรใหม่ กรณีชำรุด/หาย  ไม่มี
   ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด  ไม่มี
   ค่าขอตรวจสอบรายงาน  ไม่มี