" เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ "

สานฝันของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร​

พนักงานบริษัท (Salary)

  • รายได้ ต่อเดือน 10,000 บาท
  • อายุ (รวมระยะเวลาผ่อน) 20 – 60 ปี
  • อายุการทำงาน/กิจการ 1 ปี ขึ้นไป
  • สัญชาติ ไทย

เจ้าของกิจการ (Self-Employed)

  • รายได้ ต่อเดือน 10,000 บาท
  • อายุ (รวมระยะเวลาผ่อน) 20 – 60 ปี
  • อายุการทำงาน/กิจการ 3 ปี ขึ้นไป
  • สัญชาติ ไทย

คุณสมบัติของ CAL LEASING

– อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*
– ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
– คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
– อนุมัติภายใน 3 วัน
– ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 3 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

เจ้าหน้าที่บริษัท

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ธรุกิจส่วนตัว

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ต่อปี)

พนักงานประจำ

รายได้ต่อเดือน (บาท)อัตราดอกเบี้ย*
   10,000-30,000   24%
   30,000-50,000   24%
   50,000-100,000   24%
   >100,000   24%

เจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน (บาท)อัตราดอกเบี้ย*
   10,000-50,000   24%
   >50,000   24%

อัตราดอกเบี้ยนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(ปัจจุบันไม่เกิน 24% ต่อปี )

2. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมค่าบริการ
   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมรายปี   ไม่มี

ค่าบริการและค่าปรับ

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
    ค่าอากรแสตมป์   ไม่มี
    ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต   ไม่มี
    ค่าใช้จ่ายในการโทรทวงถามหนี้   ไม่มี

3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการชำระ

ค่าชำระค่าบริการ
   ชำระที่เคาน์เตอร์ของบริษัทฯ   ไม่มี
   ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  15-20 บาท/ครั้ง
   หักชำระผ่านบัญชีธนาคาร  15-20 บาท/ครั้ง
   ชำระที่จุดบริการชำระ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส โลตัส อื่นๆ)  10-20 บาท/ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนค่าบริการ
   ค่าใช้จ่ายในการการลงพื่นที่ติดตามทวงถามหนี้  จ่ายจริง ไม่เกิน 400 บาท/งวด โดยเรียกเก็บเฉพาะลูกหนี้ที่ค้างชำระมากว่า 1 งวด
   ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน  ไม่มี
   ค่าออกบัครใหม่ กรณีชำรุด/หาย  ไม่มี
   ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด  ไม่มี
   ค่าขอตรวจสอบรายงาน  ไม่มี