"อยากมีเงินไว้ใช้สำรองในการทำเกษตร ซื้อ-ซ่อมอุปกรณ์ ปลดภาระหนี้สิน" สินเชื่อเพื่อการเกษตร

คุณสมบัติของ CAL LEASING

– อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*
– ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
– คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
– อนุมัติภายใน 3 วัน
– ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 3 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร

บุคคลธรรมดา (Layman)

  • รายได้ ต่อเดือน 10,000 บาท
  • อายุ (รวมระยะเวลาผ่อน) 20 – 65 ปี
  • อายุการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • สัญชาติ ไทย

เจ้าของกิจการ (Self-Employed)

  • รายได้ ต่อเดือน 20,000 บาท
  • อายุ (รวมระยะเวลาผ่อน) 20 – 60 ปี
  • อายุการทำงาน/กิจการ 3 ปี ขึ้นไป
  • สัญชาติ ไทย

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

บุคคลธรรมดา (Layman)

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2.สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
3. เล่มทะเบียน(ตัวจริง)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

ธรุกิจส่วนตัว

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
4. เล่มทะเบียน(ตัวจริง)
5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ต่อปี)

บุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ย* 1.05%  ต่อเดือน

เจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย*1.05%  ต่อเดือน

2. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมค่าบริการ
   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมรายปี   ไม่มี

ค่าบริการและค่าปรับ

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
    ค่าอากรแสตมป์   ไม่มี
    ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต   ไม่มี
    ค่าใช้จ่ายในการโทรทวงถามหนี้   ไม่มี

3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายในการชำระ

ค่าชำระค่าบริการ
   ชำระที่เคาน์เตอร์ของบริษัทฯ   ไม่มี
   ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  15-20 บาท/ครั้ง
   หักชำระผ่านบัญชีธนาคาร  15-20 บาท/ครั้ง
   ชำระที่จุดบริการชำระ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส โลตัส อื่นๆ)  10-20 บาท/ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนค่าบริการ
   ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  10 บาท/กิโลเมตร ( เริ่มตั้งแต่ค้าง 3 งวดขึ้นไป )
   ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน  ไม่มี
   ค่าออกบัตรใหม่ กรณีชำรุด/หาย  ไม่มี
   ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด  ไม่มี
   ค่าขอตรวจสอบรายงาน  ไม่มี